top of page

Ukraine-indsats

Rummelig Genstarts Ukraine-indsats havde til formål at hjælpe ukrainske krigsflygtninge i Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Kommune mod beskæftigelse.

Ukrainere fik hjælp af lokale partnere, der i samarbejdet med Projekter imidt havde opbygget en solid erfaring med at oparbejde eller generhverve sårbare menneskers arbejdsevne i miljøer kendetegnet af rummelighed, engagement og fællesskab.

Indsatsernes aktiviteter sikrede inklusion af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked, og samtidig vedligeholdte og videreudviklede deltagerne erhvervsevnen under deres ophold i Danmark. Det betød, at der blev sikret et højt og relevant kvalifikationsniveau blandt ukrainere, hvis de på et tidspunkt fik mulighed for at vende tilbage til Ukraine.

Ved at samarbejde med i forvejen kendte projektpartnere var det planen, at optag af ukrainere med brug for beskæftigelseshjælp kunne ske hurtigst muligt. 

Ukraine-indsatsen i Rummelig Genstart var kommet i stand via en tillægsbevilling fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Det var forhåbningen, at i alt cirka 190 ukrainske flygtninge ville opnå beskæftigelse eller kommer tættere på arbejdsmarkedet via Rummelig Genstarts Ukraine-indsats i Randers, Silkeborg og Aarhus.

Indsatsens startdato: 20. september, 2022. Indsatsens slutdato: 31. marts, 2023.

Ukraine-indsatsen | De tre spor

Rummelig Genstarts Ukraine-indsats kørte i tre spor hos tre forskellige kommuner. Indsatsen skulle således hjælpe ukrainere mod beskæftigelse i både Aarhus Kommune, Randers Kommune og Silkeborg Kommune.

 

Læs mere om de tre spor i Ukraine-indsatsen herunder.

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune dannede Kulturhus Bunkeren i Skejby rammen for indsatsen Kulturhus Bunkeren som springbræt for ukrainske flygtninge.

Over tusind ukrainske flygtninge havde i månederne forinden fået opholds- og arbejdstilladelse i Aarhus, og målgruppen for indsatsen var unge og voksne med ukrainsk flygtningebaggrund, særligt kvinder.

 

Indsatsen samlede partnerne FO-byen, Ovartachi Museum, Skejby Rangers og Aarhus Kommunes Sociale forhold og Beskæftigelse. Partnerne havde i samarbejdet med Projekter imidt fået en solid erfaring med at oparbejde eller generhverve sårbare menneskers arbejdsevne i et miljø kendetegnet ved rummelighed, engagement og fællesskab. Dette fællesskab blev nu udvidet til også at rumme ukrainske flygtninge. Selvom denne målgruppe ofte havde mange ressourcer, var de i en usikker og stressende situation, som krævede en indsats, der tog højde for dette.
 

Kulturhuset var et oplagt samlingspunkt til at udvikle fællesskabet blandt de ukrainske flygtninge, der var kommet til Aarhus siden starten af 2022. Rigtig mange flygtninge ønskede at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor de kunne bruge og udvikle deres faglige kompetencer, lære sproget og udvide deres danske netværk. Herfra kunne en række individuelt tilpassede aktiviteter tilbydes. 
 

Deltagerne blev henvist til en eller flere af følgende aktiviteter: 

 

 • Dansk og/ eller engelsk undervisning 

 • Straksafklaring – hvor borgerens kompetencer afklares

 • Netværksskabende aktiviteter i samarbejde med frivillige – fx udarbejdelse af cv

 • Kultur og kunstaktiviteter som vej til arbejdsmarkedet

 • Housekeeper – opgaver i forhold til rengøring og køkkenarbejde

 • Skejby Rangers sjak – udførsel af småopgaver i bygningen og i omkringliggende virksomheder    

Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune startede vi - sammen med vores partnere Base to Go og AOF Silkeborg - et forløb målrettet ukrainske flygtninge i den eksisterende Rummelig Genstart-aktivitet En del af fællesskabet.

 

Forløbet kom indholdsmæssigt til at have de samme elementer, som det hidtil havde haft i Rummelig Genstart og tilbød derfor de ukrainske flygtninge en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Forløbet havde hidtil også været målrettet flygtninge, herunder fra Syrien og flere afrikanske lande, og var netop tilpasset i indhold til at kunne gøre en forskel for målgruppen flygtninge, både i forhold til sproglige barrierer, manglende fællesskab og netværk, begrænset arbejdsmarkedskendsskab- og erfaring, samt forståelse for og praksis-indsigt i kulturen på danske virksomheder.

Forløbet tog højde for bagland og familie samt fysiske og psykiske udfordringer.

Deltagerne deltog i følgende aktiviteter: 

 

 • Dansk og/ eller engelsk sprogundervisning 

 • Fællesskab og netværksdannelse 

 • Fokus på det danske arbejdsmarked og arbejdskultur

 • Individuel støtte og vejledning

 • Praktikker 

 • Sideløbende var der i perioden også fokus på fysisk og mental sundhed, da erfaringer viser, at det giver livskvalitet og energi.

 

AOF Silkeborg og Base to Go har et stort og veludbygget virksomhedsnetværk, hvorigennem der blev skabt gode og realistiske praktikker. Disse gav deltagerne gode erfaringer og en stabil indslusning til arbejdsmarkedet, og sikrede nye muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. 

Randers Kommune

I Randers Kommune udvidede partneren Jobcenter Randers Erhverv Rummelig Genstart-aktiviteter med indsatsen Jobrettet vejledning og indslusningsforløb for jobsøgende ukrainske flygtninge målrettet mangelområder
 

Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers tilbød med indsatsen flere ukrainske flygtninge en fremskudt vejledning om jobmuligheder på det randrusianske arbejdsmarked.

Da indsatsen begyndte var der over hundrede ukrainske flygtninge i Randers Kommune, hvoraf nogle allerede var kommet i arbejde, eksempelvis igennem Rummelig Genstarts tidligere indsats med partneren, som de foregående måneder havde vist sig særlig relevant for målgruppen ukrainske flygtninge. Se blandt andet denne artikel om en Rummelig Genstart-deltager, der opnåede beskæftigelse igennem indsatsen.


Det var hensigten med tillægsbevillingen at øge ressourcerne til indsatsen for dermed at muliggøre optag af flere ukrainske flygtninge specifikt.
 

Jobcenter Randers’ CSR- job (små-job) indsats havde vist sig velegnet til en del af de ukrainske jobsøgende, hvis formelle/faglige kompetencer ikke direkte kunne omsættes til det danske arbejdsmarked, eksempelvis på grund af sprogbarrierer. De jobsøgende ukrainske flygtninge var en del af målgruppen for CSR-job særligt på grund af manglende sprogkundskaber på dansk – og i nogle tilfælde også engelsk.

 

Med CSR-jobbet blev der skabt mulighed for at opbygge basale danskkundskaber og kendskab til det danske arbejdsmarked, der gjorde, at deres jobmuligheder på det ordinære arbejdsmarked blev styrket betragteligt. Det havde vist sig en effektiv vej ind på arbejdsmarkedet, og kommunen havde et ønske om at styrke denne indsats yderligere. 
 

Deltagerne blev henvist til en eller flere af følgende aktiviteter: 
 

 • Dansk og/ eller engelsk undervisning 

 • Individuelle samtaler/sparring hvor borgerens kompetencer blev afklaret, herunder CV og jobsøgning

 • Fælles moduler om kendskab til og kultur på arbejdsmarkedet

 • Virksomhedsbesøg

 • Netværksarrangementer og job-datingmesser

 • Matchningsaktiviteter til job, herunder CSR-job

 • Jobopfølgning

Materialer til Ukraine-indsats

I Ukraine-indsatsen blev der udviklet en række materialer, der skulle hjælpe projektpartnere, deltagere og operatør (Projekter imidt) med at få indsatsen til at glide bedst muligt - og samtidig sikre, at der blev indsamlet nødvendig dokumentation mv.

Herunder kan du se en liste over materialer.

 

Der skulle udfyldes et skema, når en deltager startede og sluttede i indsatsen. Deltagerne skulle udfylde de DANSKE skemaer. De oversatte skemaer på ukrainsk var kun til hjælp og støtte, så deltagerne vidste, hvad de skrev under på. 

bottom of page