Ukraine-indsats

Rummelig Genstarts Ukraine-indsats har til formål at hjælpe ukrainske krigsflygtninge i Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Kommune mod beskæftigelse.

Ukrainere får hjælp af lokale partnere, der i samarbejdet med Projekter imidt har opbygget en solid erfaring med at oparbejde eller generhverve sårbare menneskers arbejdsevne i miljøer kendetegnet af rummelighed, engagement og fællesskab.

Indsatsernes aktiviteter sikrer inklusion af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked, og samtidig vedligeholder og videreudvikler deltagerne erhvervsevnen under deres ophold i Danmark. Det betyder, at der sikres et højt og relevant kvalifikationsniveau blandt ukrainere, hvis de på et tidspunkt får mulighed for at vende tilbage til Ukraine.

Ved at samarbejde med i forvejen kendte projektpartnere er det planen, at optag af ukrainere med brug for beskæftigelseshjælp sker hurtigst muligt. 

Ukraine-indsatsen i Rummelig Genstart er kommet i stand via en tillægsbevilling fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Det er forhåbningen, at i alt cirka 190 ukrainske flygtninge opnår beskæftigelse eller kommer tættere på arbejdsmarkedet via Rummelig Genstarts nye Ukraine-indsats i Randers, Silkeborg og Aarhus.

Indsatsens startdato: 20. september, 2022. Indsatsens slutdato: 31. marts, 2023.

Ukraine-indsatsen | De tre spor

Rummelig Genstarts Ukraine-indsats kommer til at køre i tre spor hos tre forskellige kommuner. Indsatsen skal således hjælpe ukrainere mod beskæftigelse i både Aarhus Kommune, Randers Kommune og Silkeborg Kommune.

 

Læs mere om de tre spor i Ukraine-indsatsen herunder.

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune vil Kulturhus Bunkeren i Skejby danne rammen for indsatsen Kulturhus Bunkeren som springbræt for ukrainske flygtninge.

 

Over tusind ukrainske flygtninge har i løbet af de seneste måneder fået opholds- og arbejdstilladelse i Aarhus, og målgruppen for indsatsen er unge og voksne med ukrainsk flygtningebaggrund, særligt kvinder.

 

Indsatsen samler partnerne FO-byen, Ovartachi Museum, Skejby Rangers og Aarhus Kommunes Sociale forhold og Beskæftigelse. Partnerne har i samarbejdet med Projekter imidt oparbejdet en solid erfaring med at oparbejde eller generhverve sårbare menneskers arbejdsevne i et miljø, som er kendetegnet ved rummelighed, engagement og fællesskab. Dette fællesskab udvides nu til også at rumme ukrainske flygtninge. Selvom denne målgruppe ofte har mange ressourcer, så er de dog i en usikker og stressende situation, som kræver en indsats, der tager højde for dette.
 

Kulturhuset er et oplagt samlingspunkt til at udvikle fællesskabet blandt de ukrainske flygtninge, der er kommet til Aarhus siden starten af 2022. Rigtig mange flygtninge ønsker at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor de kan bruge og udvikle deres faglige kompetencer, lære sproget og udvide deres danske netværk. Herfra kan en række individuelt tilpassede aktiviteter tilbydes. 
 

Deltagerne vil blive henvist til en eller flere af følgende aktiviteter: 

 

 • Dansk og/ eller engelsk undervisning 

 • Straksafklaring – hvor borgerens kompetencer afklares

 • Netværksskabende aktiviteter i samarbejde med frivillige – fx udarbejdelse af cv

 • Kultur og kunstaktiviteter som vej til arbejdsmarkedet

 • Housekeeper – opgaver i forhold til rengøring og køkkenarbejde

 • Skejby Rangers sjak – udførsel af småopgaver i bygningen og i omkringliggende virksomheder    

Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune vil vi sammen med vores partnere Base to Go og AOF Silkeborg opstarte et nyt forløb målrettet ukrainske flygtninge i den eksisterende Rummelig Genstart-aktivitet En del af fællesskabet.

 

Forløbet kommer indholdsmæssigt til at have de samme elementer, som det hidtil har haft i Rummelig Genstart og vil derfor tilbyde de ukrainske flygtninge en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

 

Forløbet har hidtil også været målrettet flygtninge, herunder fra Syrien og flere afrikanske lande, og er netop tilpasset i indhold til at kunne gøre en forskel for målgruppen flygtninge, både i forhold til sproglige barrierer, manglende fællesskab og netværk, begrænset arbejdsmarkedskendsskab og -erfaring, samt forståelse for og praksis-indsigt i kulturen på danske virksomheder.

 

Forløbet tager højde for bagland og familie samt fysiske og psykiske udfordringer.

Deltagerne vil deltage i følgende aktiviteter: 

 

 • Dansk og/ eller engelsk sprogundervisning 

 • Fællesskab og netværksdannelse 

 • Fokus på det danske arbejdsmarked og arbejdskultur

 • Individuel støtte og vejledning

 • Praktikker 

 • Sideløbende vil der i perioden også være fokus på fysisk og mental sundhed, da erfaringerne viser, at det giver livskvalitet og energi.

 

AOF Silkeborg og Base to Go har et stort og veludbygget virksomhedsnetværk, hvorigennem der kan skabes gode og realistiske praktikker. Disse vil give deltagerne gode erfaringer og en stabil indslusning til arbejdsmarkedet, og sikre nye muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. 

Randers Kommune

I Randers Kommune vil partneren Jobcenter Randers Erhverv udvide Rummelig Genstart-aktiviteter med indsatsen Jobrettet vejledning og indslusningsforløb for jobsøgende ukrainske flygtninge målrettet mangelområder
 

Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers vil med indsatsen tilbyde flere ukrainske flygtninge en fremskudt vejledning om jobmuligheder på det randrusianske arbejdsmarked.

 

Der er pt. over hundrede ukrainske flygtninge i Randers Kommune, hvoraf nogle allerede er kommet i arbejde, eksempelvis igennem Rummelig Genstarts nuværende indsats med partneren, som de seneste måneder har vist sig særlig relevant for målgruppen ukrainske flygtninge. Se blandt andet denne artikel om en Rummelig Genstart-deltager, der har opnået beskæftigelse igennem indsatsen.


Det er hensigten med tillægsbevillingen at øge ressourcerne til indsatsen for dermed at muliggøre optag af flere ukrainske flygtninge specifikt.
 

Jobcenter Randers’ CSR- job (små-job) indsats har vist sig velegnet til en del af de ukrainske jobsøgende, hvis formelle/faglige kompetencer ikke direkte kan omsættes til det danske arbejdsmarked, eksempelvis på grund af sprogbarrierer. De jobsøgende ukrainske flygtninge er en del af målgruppen for CSR-job særligt på grund af manglende sprogkundskaber på dansk – og i nogle tilfælde også engelsk.

 

Med CSR-jobbet skabes der mulighed for at opbygge basale danskkundskaber og kendskab til det danske arbejdsmarked, der gør, at deres jobmuligheder på det ordinære arbejdsmarked styrkes betragteligt. Det har vist sig en effektiv vej ind på arbejdsmarkedet, og kommunen har et ønske om at styrke denne indsats yderligere. 
 

Deltagerne vil blive henvist til en eller flere af følgende aktiviteter: 
 

 • Dansk og/ eller engelsk undervisning 

 • Individuelle samtaler/sparring hvor borgerens kompetencer afklares, herunder CV og jobsøgning

 • Fælles moduler om kendskab til og kultur på arbejdsmarkedet

 • Virksomhedsbesøg

 • Netværksarrangementer og job-datingmesser

 • Matchningsaktiviteter til job, herunder CSR-job

 • Jobopfølgning

Materialer til Ukraine-indsats

I Ukraine-indsatsen er der udviklet en række materialer, der skal hjælpe projektpartnere, deltagere og operatør (Projekter imidt) med at få indsatsen til at glide bedst muligt - og samtidig sikre, at der bliver indsamlet nødvendig dokumentation mv.

Herunder kan du se en liste over materialer.

 

Der skal udfyldes et skema, når en deltager starter og slutter i indsatsen. Deltagerne skal udfylde de DANSKE skemaer. De oversatte skemaer på ukrainsk er kun til hjælp og støtte, så deltagerne ved, hvad de skriver under på.