top of page

Udviklingsforum for
sociale indkøb

Udviklingsforum for sociale indkøb samler danske kommuner, der ønsker at afsøge, hvordan de i højere grad kan indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis. Målet kan for eksempel være at skabe jobåbninger til borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Forummet udgør et erfaringsnetværk, hvor de deltagende kommuner kan dele og indhente viden om muligheder og udfordringer forbundet med sociale indkøb. Deltagerne mødes for første gang i slut-2021 og derefter regelmæssigt frem til udgangen af 2022. 

Forummet sekretariatsbetjenes af Kooperationen. Deltagelse er gratis.

Der er afholdt opstarts- og informationsmøde i udviklingsforummet online den 22. november 2021.

Format
Forummet består af en møderække på i første omgang seks møder, der både indeholder faglige oplæg og mulighed for at dele viden og erfaringer kommunerne imellem. Møderækken forventes primært at foregå digitalt, men afsluttes med et fysisk arrangement i november 2022, der også vil være åbent for øvrige interesserede.

 

Fagligt indhold
Mødernes indhold vil blive fastlagt i dialog med de deltagende kommuner, men vil eksempelvis kunne være:

  • De juridiske rammer for sociale indkøb, herunder muligheder for at reservere kontrakter, anvendelse af sociale klausuler og innovationspartnerskaber.

  • Fremgangsmåder i forhold til at anvende sociale tildelingskriterier eller kontraktvilkår i udbudssammenhæng, herunder også den opfølgende ”contract management”.

  • Erfaringer med sociale indkøb om en ”driver” for at fremme socialøkonomi og social ansvarlighed.

  • Viden om feltet: Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder og deres samarbejdsformer.

  • Målgrupper og effekt: Hvilke målgrupper med lav arbejdsmarkedstilknytning kan være særligt relevante at fokusere på, hvad er effekterne, og hvordan kan de måles?

Vidensbank med best practise

Sideløbende med møderne vil vi i dialog med deltagerne opbygge en vidensbank med viden om relevant lovgivning mv. samt gode eksempler på sociale indkøb.

Kontakt os
Ønsker du yderligere information om Udviklingsforum for sociale indkøb eller mulighederne for at blive fyrtårnskommune, så kontakt Peter, Ulrik eller John:

Rapport billede.png

Guide - Kom i gang med sociale indkøb (Januar 2023)

Denne guide fokuserer på, hvordan indkøb kan anvendes som redskab til at skabe inklusion og social sammenhængskraft lokalt, f.eks. ved at skabe job- og opkvalificeringsmuligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Rapporten er udarbejdet med bidrag fra Udviklingsforum for sociale indkøb, som blev faciliteret af Kooperationen.

Udviklingsforum for sociale indkøb

Kommuner med særlig interesse i sociale indkøb og/eller socialøkonomiske partnerskaber har mulighed for at blive fyrtårnskommune i projektet. Fyrtårnskommuner kan få adgang til særlig støtte, facilitering og rådgivning ift. at udvikle et socialt indkøb, et lokalt socialøkonomisk samarbejde eller lignende. 

Deltagere

Der opfordres til, at hver kommune stiller med minimum to deltagere på hvert netværksmøde, og at der er repræsentation fra både indkøbsafdelingen og andre relevante afdelinger (beskæftigelse, social, erhverv eller lignende).

bottom of page