top of page

Job in mind

Holstebro Kommunes Café Utopia tilbyder en ny og endnu bedre hjælp til borgere med psykiske eller psykiatriske udfordringer, der er på offentlig forsørgelse 

Via Rummelig Genstart får Café Utopia midler til at ansætte 1,5 mentorer, der skal guide og vejlede arbejdsløse borgere fra psykiatrien, der får arbejde i caféen. Mentorens fokus er job, uddannelse og progression - det vil sige at hjælpe borgeren mod fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Holstebro Kommune får med Job in mind-projektet bedre muligheder for at hjælpe den gruppe borgere, der får arbejde på Café Utopia. 

Målgruppe

Borgere på offentlig forsørgelse udenfor arbejdsmarkedet, der med rette indsats vurderes at kunne profitere af en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Primært borgere, der udskrives fra psykiatriske indlæggelser eller borgere som deltager i ambulant behandlingsforløb i hospitalsregi.

 

Sekundært borger fra psykiatrien i kommunal regi, hvor en indsats vurderes at kunne minimere risikoen for indlæggelse.

Netværk omkring borgeren indtænktes som et aktiv i borgerens forløb, hvor og hvis det vurderes relevant.

Beskrivelse af aktiviteten

Baggrund og indhold:

Der ansættes 1½ mentorressource, som er dedikeret til indsatsen. Mentorerne ses som en fremskudt indsats, som skal afhjælpe den tilgang, der lige nu ses til dag- og døgntilbud i kommunen, og hvor det ses, at borgernes udvikling og fokus mod arbejdsmarkedet fader ud.

 

Timetallet vil variere fra borger til borger og vil bero på en individuel vurdering.

 

Jobcentret vurderer ud fra den konkrete sag, hvorvidt tilkobling af en mentor vil give mening for den enkelte borger. Borgeren informeres om muligheden, og der skabes en kontakt til mentoren.

 

Forud for tilknytning af mentor:

Der vil skulle ske en relationsskabelse forud for udskrivning/ afslutning af samtaleforløb med borgeren. Der skal derfor etableres et formaliseret samarbejde med såvel regionspsykiatrien såvel som psykiatrien internt i kommunen.

 

Selve forløbet:

Mentorerne vil have arbejdssted på Café Utopia.

 

Café Utopia og Jobcentrets konferencecenter vil fungere som et afklarings- og afdækningstilbud for borgerne, når de tilknyttes indsatsen. Det forventes, at der tilkobles flere virksomheder ind i viften af virksomhedstilbud - private såvel som offentlige - da det vil være behovsbestemt, hvilken virksomhed den enkelte kan indgå i, og hvor rummelig stedet skal være. Vi er vidende om, at det kræver en særlig indsats og indsigt fra virksomhedens side, hvorfor det er vigtigt, at matchet er det rette.

 

Dernæst vil indsatsen også skulle klæde virksomhederne på.

 

På afklaringsstederne bliver borgeren en del af et arbejdsfællesskab og får en arbejdsidentitet. Borgerne vil opleve at få noget at stå op til, en struktur i hverdagen samt få følelsen af, at der er brug for dem.

 

Individuel håndholdt indsats og support – IPS. Den enkelte følges tæt, og mentor kan bringes i spil i såvel samarbejdsrelationer internt i kommunen såvel som i virksomhederne.

 

Konkrete tiltag:

 • Relationsopbyggende og udviklende samtaler

 • Træningsperiode med fokus på progression (primært på Utopia eller Konferencecenter)

 • Afdækning af borgernes kompetenceniveau ifbm. beskæftigelses- eller uddannelsesmål

­- Hvad har du kunnet?

- Hvad kan du/ potentialer?

- Hvad tror du, du kan på sigt?

- Hvordan kommer du derhen?

 • Indføring i opgaver i Cafe Utopia / Konferencecentret

 • ”Påklædning” af virksomheder til at modtage borgere i målgruppen

 • Back-up for jobkonsulenter ift. forståelse og håndtering af borgeren ud i en virksomhedskontekst. 

 

Der arbejdes med:

 • Struktur i det levede liv

 • Struktur i hverdagen

 • Fra komfortzone til udviklingszone (den psykologiske tryghed)

 • Kompetenceniveau er ikke en stationær størrelse - påvirkes af det levede liv og hvordan vi lever med sygdommen uden at blive sygdommen

 • Erstatte en sygdomsidentitet med en arbejdsidentitet

 • Et realistisk billede på kompetencer op mod reelle muligheder på arbejdsmarkedet

 • Opbygning/genskabelse af en arbejdsidentitet

 • Kollegaskabet (det sociale liv) at indgå i et arbejdsfællesskab

 • Netværksopbyggende ud mod civilsamfundet

 • Afklaring af retning ud fra kompetencer

       - Timetal og mødetidspunkter

       - Opgaver

 • Beskrivelse af udvikling i tilbuddet

 

Behovsbestemte samtaler skal inddrage borgerens progression og sætte nye mål, dette med fokus på små skridt og udvikling. Samtalerne kan foregå i den relation, der giver mening for den enkelte, om det er konkrete 1-1 samtaler, eller det er samtaler, der foregår i en praktisk opgavekontekst er underordnet.

Efterværn:

Når borgerne starter i et aktivt tilbud (praktik, job eller uddannelse), fastholdes kontakten ift. at understøtte borgeres progression. Det kan foregå ved telefonisk kontakt såvel som personligt enten på virksomheden eller på uddannelsesstedet.

 

Mål: ordinære timer i den private/offentlige sektor eller start på uddannelse.

Indsatsen ses som et udviklingstilbud henimod arbejdsmarkedet, og der vil der maksimalt kunne visiteres til indsatsen 1/2 år ad gangen. Hvis der i tidsrummet ikke er sket en progression, skal der lægges en ny plan for borgeren, og indsatsen afsluttes eller overgives til andre aktører.

 

Nedenstående beskriver projektet i tidsfaser.

IMG_4487.JPEG

Kaj Christensen fra Café Utopia med projektplakat som det synlige bevis på, at Holstebro Kommune med projekt Job in mind er med i Rummelig Genstart.

utopia steps.JPG

Virksomhedsinddragelse

Virksomhederne i den private/offentlige sektor ses som aftagere.

 

Før forløbet:

To kommunale tilbud inddrages i opstart af indsatsen. Dernæst afsøges virksomheder som tager socialt ansvar, og hvor der er den rette rummelighed til at modtage borgere som har psykiske vanskeligheder.

Under forløbet: 

Opsøgning af nye private såvel som offentlige virksomheder hvor der kan laves partnerskaber i forhold til målgruppen.

 

Efter forløbet:

Når indsatsen er forankret, forventes det, at de gode forløb vil kunne danne grobund for at få flere virksomheder med.

Mål og effekt

PT. er der ingen indsats, som er formaliseret. Det opleves, at der er stor tilgang til dag- og døgntilbud i kommunal regi. Denne tilgang forventer vi at kunne reducere.

Succeskriteriet er:

 • At der udvikles en samarbejdsmodel med regions- samt lokalpsykiatrien, således målgruppen tildeles en mentor med fokus på job, uddannelse og progression

 • At alle de tilknyttede borgere mødes med IPS tilgangen 

 • At der sker en reduktion til indskrivninger på dag- og døgntilbud i forhold til antal udskrivninger 

 • Øgning af andelen af målgruppen som bliver aktivt deltagende i et afklarings- og afdækningsforløb, hvor der er fokus på virksomhedsrettet aktivitet 

 • At 60 % af de henviste borgere overgår i et beskæftigelsesrettet tilbud efter endt afklarings- og afdækningsforløb hos mentoren 

 • At 20 % opnår ordinære timer i en virksomhed

 

Løbende milepæle:

 • Skabelse af samarbejde med private og offentlige virksomheder i forhold til beskæftigelsestilbud til målgruppen

 • At der etableres samarbejdsflader til:

     - Regionspsykiatrien

     - Lokalpsykiatrien

     - Kommunal psykiatri 

 • Udarbejdelse og afprøvning af samarbejdsmodel

Opstart

Januar 2022.

Projekt Job in mind er et EU-støttet projekt under Rummelig Genstart finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere.

Materialer

Herunder har vi samlet kommunikationsmateriale, vi har udviklet til Job in mind. 

Vi har udarbejdet en lille brochure, som Job in mind kan bruge til at præsentere projektet for mulige samarbejdspartnere (den med grøn footer).

Vi har ligeledes lavet en lille brochure til psykisk sårbare i Holstebro, der kan have gavn af projektet (den med sandfarvet footer).

bottom of page