top of page

Futurum 3,0

Futurum 3,0 er en videretænkning af socialfondsprojektet, Futurum, der var en succesfuld del af Rummelig imidt. 

 

Der er flere spor i Futurum 3,0, som udover at finde helt nye veje til job for en udvidet målgruppe, desuden fokuserer på på fastholdelse af job eller facilitere genoptagelse af job for tidligere Futurum-deltagere i såkaldte genstarts-forløb. 

Denne video beskriver det oprindelige Futurum-projekt, der var en del af Rummelig imidt. 

I Futurum 3,0 er indsatsen nu udvidet med additionelle elementer som blandt andet genstarts-forløb for tidligere Futurum-deltagere og en udvidet målgruppe. Læs mere på denne side.  

Projektdeltagere/ samarbejdspartnere

Projektet forankres i Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser, som er en del af driftsområdet Job & Virksomhedsservice i Aarhus Kommune, som har erfaringer med at arbejde med borgere med forskellige grader af udsathed og sårbarhed, herunder borgere med psykiske og fysiske diagnoser eller hjemløse.

Målgruppe

Målgruppen er en bred gruppe af psykisk sårbare ledige, herunder borgere med en eller flere psykiske diagnoser.
 

Projektholder har tidligere med god succes arbejdet med psykisk sårbare borgere i socialfondsprojektet FUTURUM. Her var deltagerne karakteriseret ved at være ledige eller sygemeldte borgere med psykisk sårbarhed, som har en videregående uddannelse eller har afbrudt en videregående uddannelse, men grundet den psykiske sårbarhed har svært ved at finde fodfæste på
arbejdsmarkedet. Under projektet lykkes det 2 ud af 3 at komme i beskæftigelse.
Derudover er projektet udvidet målgruppen til også at omfatte ledighedsydelsesmodtagere, der i øvrigt kan kendetegnes som målgruppen overfor.

Beskrivelse af aktiviteten

Der er flere spor i aktiviteterne, som udover at finde helt nye veje til job for en udvidet målgruppe, denne gang også fokuserer på fastholdelse af job eller facilitere genoptagelse af job for tidligere FUTURUM-deltagere i såkaldte genstarts-forløb.

 

Genstart sporet

Det ene spor af projektets aktiviteter vedrører fastholdelsesaktiviteter, efterværn og gen-indslusningsforløb for de borgere, der tidligere har deltaget i FUTURUM. Den nuværende sundhedskrise kan have påvirket deres tilknytning til arbejdsmarkedet i en sådan grad, at flere allerede er afskediget igen, og/eller er i fare for at blive afskediget.

Der vil blive tilknyttet virksomhedskonsulenter til at varetage opgaverne, herunder virksomhedskonsulenter, der tidligere var ansat i projekt FUTURUM. Projektholder er opmærksom på, at flere tidligere deltagere i FUTURUM projektet har mistet deres arbejde under COVID-19, og nu på ny figurerer på ventelister til forløb i jobcentret. Der er ikke afdækket det præcise behov, men der er en stor forventning om, at en del borgere fra målgruppen er berørte af sundhedskrisen i form af forøget risiko for at distancere sig fra arbejdsmarkedet.

Projektet skal derfor bidrage til, at der så tidligt som muligt tilbydes en genstarts-indsats, så borgerne kan fastholdes i eller kommer tilbage i beskæftigelse. Dermed er arbejdet fra tidligere indsatser ikke spildt, men kan bruges direkte til at bygge videre på. Der er gode muligheder for at kunne "fast-track" -genstarte de borgere, som tidligere har været i et indslusningsforløb, ved at velkendte virksomhedskonsulenter følger op og bygger videre på indsatsen, således at borgeren hurtigt kommer i gang igen.


Futurum udvidet sporet

Det andet spor bygger ovenpå de gode erfaringer fra FUTURUM og udvider både med ny målgruppe, nye metoder og nyt indhold i indsatsen. Dette spor er fokuseret på nye forløb for en udvidet målgruppe af særligt udsatte ledighedsydelsesmodtagere.

 

Der vil blive arbejdet helhedsorienteret, da projektet kigger hele vejen rundt om borgeren og møder borgeren der, hvor den enkelte borger har sit udgangspunkt. Virksomheds konsulenternes fornemste opgave vil fortsat være at tilbydeindividuelt tilrettelagte forløb ud fra borgerens ståsted. Den håndholdte indsats - og det deraf væsentlige kendskab til borgeren - er med til at sikre det gode match med virksomhedernes behov.

 

Virksomhedskonsulenterne tager udgangspunkt i IPS-metoden, som med god succes blev testet og anvendt under projekt Rummelig imidt. IPS står for lndividual Placement and Support og metodens grundlag er, at der meget tidligt i forløbet etableres en virksomhedspraktik, og at al træning, oplæring og udvikling sker i forbindelse med virksomhedspraktikken. Populært siger man også " Place-then train", i stedet for "Train-then place" - med henblik på selvforsørgelse.

 

Virksomhedskonsulenternes opgaver bliver blandt andet at:

 • Indsamle viden om tidligere deltageres situation

 • Rekruttering af både tidligere og nye projektdeltagere

 • Afdække og udvikle borgernes barrierer og kompetencer

 • Motivere borgerne mod realistiske jobønsker

 • Opsøgende kontakt til virksomheder

 • Matche borger og virksomhed

 • Efterværnsaktiviteter, herunder at være virksomhedernes kontakt person og indgang til at håndtere eventuelle udfordringer, der måtte opstå på arbejdspladsen

 • Følge op og sikre målgruppens fastholdelse på arbejdspladsen

 • Formidling af viden til relevante aktører

 

Virksomhedsinddragelse

Virksomhedskonsulenterne vil stå for den virksomhedsrettede indsats, hvor det drejer sig om at finde job og jobåbninger samt motivere og støtte flere virksomheder i at ansætte borgere indenfor målgruppen.

 

Der vil blive samarbejdet med en bred vifte af virksomheder - både virksomheder som Jobcentret i forvejen har gode erfaringer med, og nye virksomheder, hvor jobcentret ikke igennem længere tid har haft et samarbejde.

I forhold til virksomhedssamarbejdet har projektet følgende succeskriterier:

 • At etablere samarbejde med 50 virksomheder
   

Virksomhedskonsulenterne vil stå for opfølgning og tæt samarbejde med virksomhederne omkring den enkelte borgers virksomhedspraktik- og ansættelsesforløb.

 

Der kan undervejs udvikles forskellige former for fastholdelses- og efterværnsaktiviteter med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det kan for eksempel være i forhold til barrierer hos borgeren, hvor virksomhederne skal klædes bedre på til opgaven. Det virksomhedsopsøgende arbejde vil primært være med udgangspunkt i behovet for et samarbejde omkring en konkret borger.

Additionalitet

De borgere, der allerede igennem projekt FUTURUM er identificeret som sårbare og i risiko for at distancere sig fra arbejdsmarkedet, vil blive tilbudt en udvidet fastholdelse samt et effektivt genstartsforløb, der skal sikre hurtig tilbagevenden til job, såfremt borgeren ikke længere er i beskæftigelse som følge af COVID-19. Derudover arbejdes der med en udvidet målgruppe i nye borgerforløb.

Mål og effekt

Projektet skal være med til at afdække virkningsfulde fastholdelses-indsatser, der kan medvirke til en øget beskæftigelsesgrad for målgrupperne.


Projektet har som succeskriterier:

 • At opnå minimum 100 deltagere i projektperioden

 • At 50 ud af disse er tidligere FUTURUM deltagere

 • At 30 % af deltagerne kommer i beskæftigelse

 • At 80 % fastholdes i beskæftigelse

 • At der etableres samarbejder med relevante parter til gavn for målgruppen og dennes vej til selvforsørgelse

 • At sikre en hensigtsmæssig koordinering mellem understøttende sociale-, sundhedsmæssige, og psykiatriske indsatser og beskæftigeslesindsatsen, med henblik på større selvforsørgelse blandt målgruppen

 • At opnå viden og erfaringer om, hvordan IPS-metoden virker på en bredere målgruppe end tidligere afprøvet i forhold til at sikre selvforsørgelse

 • At identificere de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til målgruppen

 • At opnå viden og erfaringer om virksomhedernes behov i forbindelse med opstart- og fastholdelse af medarbejdere med psykisk sårbarhed

Forankring

Den opnåede viden i projektet vil blive udbredt gennem forskellige kommunikationskanaler, som er målrettet jobcentermedarbejdere, samarbejdspartnere, personer med handicap og virksomheder.
 

Nyheder vil blive udbredt internt gennem Aarhus Kommunes Intranet og eksternt gennem Aarhus Kommunes hjemmeside og Linkedln. Virksomhedskonsulenterne udbreder samtidig løbende viden til virksomheder og kommunale medarbejdere .

Formidling og læring

Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet i den afsluttende fase af projektet, herunder i artikler eller oplæg.

Der vil i formidlingen af projektets resultater være fokus på lærings- og implementeringsperspektiver for samarbejdspartnere, internt i Aarhus Kommune, og for andre kommuner og aktører.

 

Aktivitetsperiode

01.02.2022 - 31.12.2022. (Borgerforløb afsluttes per 31.11.2022)​

Projekt Futurum 3,0 er et EU-støttet projekt under Rummelig Genstart finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere.

Seneste nyheder

fra Futurum 3,0

bottom of page